Monday, September 10, 2012

ઝરણું

પથ્થરો પરથી વેહેતું એ ઝરણું,
પથ્થરો વચ્ચે વેહેતું એ ઝરણું.

નાની રે કેડી એની નાની પગદંડી,
ફૂલ પથ્થરોની વાતો સાંભળતું વેહેતું એ ઝરણું.

ડાળ પર ગીત ગાતા પંખી કરે કલશોર,
ખળખળ ખળખળ અવાજ કરતુ વેહેતું એ ઝરણું.

જ્હાડ પાનને ફૂલ તરુઓ, કાંકરાઓની હાલ્માળા રે,
બધાએને ભીંજવતું, કલકલ વેહેતું એ ઝરણું.

ઊંચા પહાડો, નાના ડુંગરા, ઉપર ગગન, નીચે ધરતીને,
કૈક કહી જતું એ ઝરણું.

કોઈક અજાણે સ્થળે જઈ રેહેવા આતુર,
કોઈક બીજા ઝરણાને મળી રેહેવા આતુર,
નાના નાના પગે દોડતું, આકળ વિકળ થતું એ ઝરણું.

© 2012 Abhijit Pandit